Oferta

Pomoc w zakresie prawa karnego oraz prawa cywilnego w tym prawa rodzinnego i prawa pracy, a także prawa administracyjnego

Poniżej mogą zapoznać się Państwo ze szczegółową ofertą Kancelarii oraz zakresy wykonywanych usług.

Prawo zobowiązań
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy odszkodowawcze (m. in. błędy lekarskie, wypadki komunikacyjne);
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • analiza i sporządzanie umów;
 • zabezpieczenie wykonywania umów.
Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • zabezpieczenia spadku i spis inwentarza
 • ważność testamentów;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • wydziedziczenie;
 • zachowek
Prawo rodzinne

Zajmuję się takimi zagadnieniami z dziedziny prawa rodzinnego jak:

 • rozwody;
 • separacje;
 • unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa; zawieranie umów majątkowych małżeńskich (intercyzy);
 • podział majątku małżeńskiego;
 • alimenty;
 • ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
 • władza rodzicielska;
 • kontakty z dzieckiem (w tym kontakty transgraniczne i uprowadzenie dziecka za granicę).
Ochrona dóbr osobistych
 • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych (m. in. dobre imię, wizerunek, prywatność);
 • ochrona dóbr osobistych osób prawnych;
 • naruszenie dóbr osobistych w mediach i Internecie;
 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.
Prawo procesowe
 • sporządzenie pism procesowych;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi) i przed Sądem Najwyższym;
 • egzekucja należności pieniężnych i niepieniężnych;
 • egzekucja z nieruchomości.
Prawo spółek
 • otwieranie działalności gospodarczej w Polsce;
 • tworzenie spółki cywilnej i spółek handlowych;
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych;
 • doradztwo w ramach bieżącej działalności spółki;
 • reprezentacja w sprawach wynikających ze stosunku spółki (m. in. odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów za szkody wyrządzone spółce, wzruszanie uchwał organów spółek);
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, rad nadzorczych i zarządów;
 • odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu sp. z o.o. za zobowiązania spółki;
 • zbywanie udziałów w spółkach;
 • transformacje spółek (łączenie, podział, przekształcenia);
 • likwidacje spółek.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • spory pracodawców i pracowników;
 • zapłata wynagrodzenia za pracę;
 • rozwiązywanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia);
 • zakaz konkurencji;
 • kontrakty menadżerskie;
 • emerytury i renty;
 • BHP w miejscu pracy;
 • wypadki przy pracy;
 • choroby zawodowe;
 • świadczenia z tytułu ojcostwa i macierzyństwa.
Prawo upadłościowe i naprawcze
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości (w tym tzw. upadłości konsumenckiej);
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Prawo administracyjne
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
 • reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń, licencji i koncesji;
 • sporządzanie pism, wniosków, podań, odwołań i skarg na decyzje organów administracyjnych;
 • opinie prawne, analizy i doradztwo w zakresie prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.
Prawo budowlane
 • decyzje o warunkach zabudowy i uzgodnienia potrzebne do realizacji procesu budowlanego;
 • pozwolenia na budowę;
 • pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych;
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
 • legalizacja samowoli budowlanej;
 • rozbiórka obiektów budowlanych;
 • umowy o roboty budowlane;
 • podwykonawstwo;
 • nadzór inwestorski.
Prawo ochrony środowiska
 • uzyskiwanie decyzji środowiskowych;
 • dochodzenie odszkodowań w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 • gospodarka odpadami;
 • emisja gazów lub płynów, odprowadzanie ścieków;
 • ochrona przed hałasem i promieniowaniem;
 • reprezentacja w postępowania administracyjnych dotyczących nałożenia kar z tytułu naruszenia przepisów o ochronie środowiska lub ochronie przyrody.
Prawo medyczne
 • odszkodowania za błędy medyczne (w tym zadośćuczynienia i renty);
 • odpowiedzialność karna za błędy medyczne;
 • naruszenie dóbr osobistych pacjentów i lekarzy;
 • odpowiedzialność zawodowa lekarzy;
 • przymusowe poddawanie leczeniu i wykonywanie zabiegów bez zgody pacjenta;
 • działalność zakładów opieki zdrowotnej.
Prawo karne

Zajmuję się następującymi zagadnieniami z zakresu prawa karnego:

 • odpowiedzialność karna za błędy medyczne;
 • katastrofy budowlane i odpowiedzialność za wypadki na budowie;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w szczególności wypadki drogowe);
 • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • przestępstwa przeciwko rodzinie;
 • przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • łapownictwo, płatna protekcja, przyjmowanie korzyści majątkowych, przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych;
 • składanie fałszywych zeznań, poświadczenie nieprawdy, podrabianie i przerabianie dokumentów;
 • oszustwa, wyłudzenia i inne przestępstwa przeciwko mieniu;
 • pranie, pieniędzy, fałszowanie pieniędzy oraz papierów wartościowych;
 • inne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • przestępstwa karno – skarbowe;
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy lub pełnomocnika;
Sporządzanie środków zaskarżenia
 • zażaleń, apelacji i kasacji;
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • sporządzanie wniosków o ułaskawienie.
Obrót prywatnoprawny z zagranicą
 • uznawanie i wykonywanie w Polsce zagranicznych orzeczeń;
 • tworzenie i opiniowanie umów w stosunkach transgranicznych;
 • prowadzenie negocjacji handlowych w sprawach międzynarodowych;
 • pomoc w dochodzeniu należności od podmiotów zagranicznych;
 • rozwody i stosunki rodziców z dziećmi w sprawach transgranicznych.
Prawo nieruchomości, lokalowe i spółdzielcze
 • zbywanie nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • ustanawianie odrębnej własności lokali;
 • umowy deweloperskie;
 • najem i dzierżawa;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • eksmisje;
 • immisje i ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości;
 • wywłaszczenia;
 • hipoteki;
 • urządzanie ksiąg wieczystych i uzgadnianie ich treści z rzeczywistym stanem prawnym;
 • znoszenie współwłasności;
 • podział i scalanie nieruchomości;
 • obsługa działalności wspólnot mieszkaniowych;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • wykup lokali komunalnych;
 • przekształcania użytkowania wieczystego we własność;
 • aktualizacja opłat rocznych i opłaty adiacenckie;
 • ustanawianie służebności.